شهرداری شیرود

مصوبات دوره ششم شورای اسلامی شهر شیرود