شورای اسلامی شهر شیرود

مصوبات دوره ششم شورای اسلامی شهر شیرود