شورای اسلامی شهر شیرود

اعضای شورای اسلامی شهر شیرود

به دنبال انتخاب آقای دکتر کاسه گر محمدی رییس اسبق شورای شهر شیرود بعنوان شهردار از سوی نمایندگان مردم در پارلمان محلی و جایگزینی آقای محمدی عضو علی البدل به…ادامه مطلباعضای شورای اسلامی شهر شیرود