شورای اسلامی شهر شیرود

اعضای شورای اسلامی شهر شیرود

1_آقای شعیب کاسه گر محمدی (رییس) 2_آقای سعید امینی(نایب رییس)3_خانم فرزانه یوسف فاضلی(منشی)4_آقای ابراهیم بهرامی راد (عضو)5- آقای وحید عشوری(عضو)همچنین خانم فرزانه یوسف فاضلی به عنوان عضو شورای اسلامی شهرستان…ادامه مطلباعضای شورای اسلامی شهر شیرود

سرپرست شهرداری شیرود

شورای اسلامی شهر شیرود در نخستین نشست غیر علنی آقای مسعود راد گودرزی را به عنوان #سرپرست_شهرداری_شیرود انتخاب نمود.روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شیرود