شهرداری شیرود

هیئت رئیسه سال سوم دوره ششم شورای اسلامی شهر شیرود

آقای سید محسن محمدی رئیس شورا

سرکار خانم فرزانه یوسف فاضلی نایت رئیس شورا

آقای ابراهیم بهرامی راد منشی و سخنگوی شورا

آقای سعید امینی خزانه دار شورا

آقای وحید عشوری عضو شورا و رئیس کمیسیون ورزشی شهر شیرود