شهرداری شیرود

مسئولین واحد های شهرداری شیرود

تلفن تماس : 54376153-011 فکس: 54376150-011

شهردار : 09112909065

نام واحد

مسئول

حراست: عبدالحسین عبدالهی  

خدمات شهر: ضیاء شیرود بزرگی  

مالی : مرضیه شاهمرادی  

فنی و عمران: امیر جعفر قلی نژاد  

درآمد و نوسازی : حبیب علیجانی  

شهرسازی: علی قنبری 

مسئول دفتر: محمدرضا شیرودی  

حمل و نقل : علی عباس شیرودی 

آتش نشانی: مهدی شیرود بزرگی 

سد معبر و تخلفات ساختمانی: ابوالفضل محمدیان  

مشاور حقوقی: نوید جعفری 

اداری : مسعود رادگودرزی  

کارگزینی: مسعود رادگودرزی  

کارپرداز: ضیا شیرود بزرگی  

دبیرخانه: نورا رادگودرزی 

بایگانی: فرشید شیرود نجفی 

فناوری اطلاعات: پدرام آقائی 

دبیر کمیسیون ماده 5 و 100: الهه فعلی 

زیباسازی: حبیبه کریمی 

موتوری: ابوذر سلیمان کراتی