شهرداری شیرود

سرپرست شهرداری شیرود

مسعود رادگودرزی

شورای اسلامی شهر شیرود در نخستین نشست غیر علنی آقای مسعود راد گودرزی را به عنوان #سرپرست_شهرداری_شیرود انتخاب نمود.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شیرود