شهرداری شیرود

اعضای شورای اسلامی شهر شیرود

به دنبال انتخاب آقای دکتر کاسه گر محمدی رییس اسبق شورای شهر شیرود بعنوان شهردار از سوی نمایندگان مردم در پارلمان محلی و جایگزینی آقای محمدی عضو علی البدل به عنوان عضو اصلی، شورای شهر شیرود صبح امروز چهارشنبه ۲۷بهمن طی برگزاری جلسه، هیات رئیسه جدید را طبق توافق همه اعضا معرفی کرد.
در صورتجلسه شورای اسلامی شهر شیرود بدین شرح آمده است:
◀️آقای سعید امینی
(رییس شورا)
◀️آقای ابراهیم بهرامی راد
(نایب رییس و سخنگوی شورا)
◀️خانم فرزانه یوسف فاضلی
(منشی شورا)
◀️آقای وحید عشوری
(عضو شورا)
◀️آقای سید محسن محمدی
(عضو شورا)

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شیرود