شورای اسلامی شهر شیرود

اعضای شورای اسلامی شهر شیرود

اعضای شورای اسلامی شهر شیرود

1_آقای شعیب کاسه گر محمدی (رییس)
2_آقای سعید امینی(نایب رییس)
3_خانم فرزانه یوسف فاضلی(منشی)
4_آقای ابراهیم بهرامی راد (عضو)
5- آقای وحید عشوری(عضو)
همچنین خانم فرزانه یوسف فاضلی به عنوان عضو شورای اسلامی شهرستان نیز انتخاب شد.