شورای اسلامی شهر شیرود

مصوبه شماره 1 مورخه 1400/05/16