شورای اسلامی شهر شیرود

ایجاد دیواره حفاظتی، کانال کشی و تعریض کوچه مهر 24