شورای اسلامی شهر شیرود

ادامه عملیات اگو کشی کوچه طبیعت 27 (اقاقیا) مرکز شهر شیرود