شورای اسلامی شهر شیرود

جلسه با ریاست اداره برق شهرستان تنکابن