شورای اسلامی شهر شیرود

تقویت شبکه برق مرکز شهر شیرود