شورای اسلامی شهر شیرود

دیدار سرپرست و اعضای شورای شهر با شهردار کتالم