میزخدمت الکترونیک

دیدار سرپرست و اعضای شورای شهر با شهردار کتالم