شورای اسلامی شهر شیرود

نشست بررسی روند تهیه طرح جامع سیلاب شهری و هدایت آبها سطحی