میزخدمت الکترونیک

دسته: مناقصه

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه متفرقه عمرانی سطح شهر شیرود

عنوان / موضوع مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه متفرقه عمرانی سطح شهر شیرود مطابق اسناد پیوستیتاریخ تایید مقام تشخیص :۱۴۰۱/۰۴/۲۰نوع مناقصه: مناقصه تجدید شدهثبت اطلاعات مناقصه عمومی:…ادامه مطلبتجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه متفرقه عمرانی سطح شهر شیرود

برگ استعلام بهاء راه اندازی میز خدمت الکترونیک

شهرداری شیرود در نظر دارد برابر درخواست واحد فناوری اطلاعات مبنی بر راه اندازی خدمات دولت الکترونیک از طریق استعلام بهاء به شرکت کنندگان واگذاری نماید، لذا بر اساس ماده…ادامه مطلببرگ استعلام بهاء راه اندازی میز خدمت الکترونیک