شهرداری شیرود

دسته: مناقصه

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه متفرقه عمرانی سطح شهر شیرود

عنوان / موضوع مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه متفرقه عمرانی سطح شهر شیرود مطابق اسناد پیوستیتاریخ تایید مقام تشخیص :۱۴۰۱/۰۴/۲۰نوع مناقصه: مناقصه تجدید شدهثبت اطلاعات مناقصه عمومی:…