میزخدمت الکترونیک

دسته: مزایده

برگ استعلام بهاء راه اندازی میز خدمت الکترونیک

شهرداری شیرود در نظر دارد برابر درخواست واحد فناوری اطلاعات مبنی بر راه اندازی خدمات دولت الکترونیک از طریق استعلام بهاء به شرکت کنندگان واگذاری نماید، لذا بر اساس ماده…ادامه مطلببرگ استعلام بهاء راه اندازی میز خدمت الکترونیک